Edit Content

Traspàs d'habitatge a socis

La Cessió gratuïta d' habitatge a socis per part de la seva pròpia societat és legal. La compra i gaudi d' un habitatge a través d' una societat de la qual s' és soci no és quelcom contrari a la llei. Per a això ha d' existir la corresponent contraprestació per part del soci. I la imputació dels ingressos per l' arrendament per part de la societat en el seu Impost de Societats.

I atès que es tracta de "parts vinculades" d'acord amb l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats, el lloguer pagat ha de ser d'acord amb el valor de mercat. És a dir, el que haurien acordat persones o entitats independents en condicions que respectin el principi de lliure competència.

No obstant això, és molt habitual trobar els qui, per desconeixement o oblit, utilitzen com a habitatge permanent o temporal un immoble propietat de la societat de la qual són socis. I sense que hi hagi contraprestació per l'ús de l'habitatge. I per tant sense tenir en compte les importants implicacions que això comporta de cara a l' Administració Tributària.

Cessió gratuïta d' habitatge a socis. Implicacions Tributàries en Residents:

Impost de la Renda sobre les Persones Físiques.

Conforme a l' article 42.1 de la Llei de l' IRPF, constitueixen rendes en espècie. La utilització, consum o obtenció, per a fins particulars, de béns, drets o serveis de forma gratuïta o per preu inferior al de mercat. Encara que no suposin una despesa real per a qui les concedeixi. Per tant, per al soci, la utilització gratuïta de l' habitatge constitueix una retribució en espècie.

En concret, es considera aquest ús gratuït de l' habitatge com a dividend en espècie. Per tant, s'imputarà com a Rendiments de Capital Mobiliari (Article 25.1 i d) LIRPF). Integrant-se en la base imposable de l' Estalvi del soci. Tributant conjuntament amb la resta d'elements de l'estalvi (Guanys Patrimonials, dividends, interessos, etc) als tipus (vigents el 2019): 6.000 euros al 19%; 44.000 euros al 21%; resta al 23%.

Respecte de la valoració que correspon a aquesta retribució el soci hauria d' incloure en la seva declaració d' IRPF com a rendiment de capital mobiliari un import equivalent al valor de mercat de lloguers de similars característiques. Quant al tipus d' immoble, metres quadrats i la seva localització, entre entitats o persones independents.

I al valor anterior caldria afegir-hi l' anomenat ingrés a compte. Bestreta de la tributació del soci pel dividend en espècie. L' ingrés a compte serà el resultant de multiplicar el valor de la retribució en espècie incrementat per un 20% i multiplicat al seu torn per la retenció del 19%.

Impost sobre Societats.

La cessió gratuïta d' un immoble en favor d' un soci constitueix un ingrés presumpte per a la societat. Que, si s' escau, hauria de ser declarat com a tal en el seu Impost sobre Societats, tributant al tipus general del 25%. L' ingrés a computar hauria de ser proper al valor de mercat de lloguers de similars característiques.

La tributació d' aquestes rendes per lloguer, serien susceptibles de bestreta trimestral a compte de l' Impost sobre Societats. Mitjançant l' ingrés dels pagaments fraccionats.

A més de constituir un ingrés tributable per a la societat, d'acord amb l'article 15.a de la Llei 27/2014, de l'Impost sobre Societats, aquesta liberalitat en favor del soci no resulta deduïble per a la societat.

Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).

En cas d'utilització de l'habitatge de la societat s'estaria produint una adquisició d'un dret d'ús de l'habitatge per part de l'arrendatari, que és el fet imposable que determina la tributació per ITP per l'arrendatari (article 7.1 b Llei ITPAJD). Es tracta d' un impost de regulació autonòmica que, encara que freqüentment s' oblida el pagament del mateix, existeix l' obligació legal de pagar-lo i, per tant, el risc de la seva reclamació, en cas contrari.

L' abonament d' aquest tribut s' ha de fer efectiu en els 30 dies hàbils posteriors a la signatura del contracte d' arrendament i per tota la durada del contracte, amb un mínim de tres anys.